Anunt participare achizitie servicii instruire curs

26 sept. 2018

ANUNT PRIVIND PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA pentru achizitie servicii instruire curs – COD CPV 80530000-8 – SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

N & C TURISM SRL, cu sediul în Municipiul Brasov, Str. Bulevardul Saturn nr. 47, judeþul Brasov, cod postal 500342, România, anunță demararea procedurii de achizitie competitivă conform OMFE 1284/2016 in vederea atribuirii contractului de “Servicii instruire curs”, pentru implementarea proiectului cu titlul „PROTURISM – Turism competitiv in Regiunea Centru” – Cod proiect 117664, aferent Contractului de finantare nr. 3392/03.05.2018, POCU/227/3/8/117664, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul se încadrează în Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toţi” a Programului Operaţional Capital Uman, obiectivul specific: „Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” şi are drept scop dezvoltarea, promovarea și instruirea managerilor/antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism”, la nivelul regiunii Centru. Valoare totala estimata a contractului de achizitie servicii instruire curs este de 303.839,70 lei fara TVA. Obiectivul specific al contractului îl constituie promovarea și instruirea prin prestarea serviciilor de formare, pentru un număr de 3 tipuri de sesiuni de formare/sustinere seminarii: Revenue Management, Business Coaching si Seminarii regionale a cate 6 sesiuni sustinute pentru manageri si antreprenori din sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” din companiile și firmele cu activitate din sectorul economic cu potențial competitiv (turism și ecoturism) din Regiunea Centru, respectiv judetele Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mures si Alba.

Solicitari sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact: tel/fax: 0745080725 e-mail: secretariat@hotelcubix.ro, persoană de contact Dragos Nicolae Tatu, Reprezentant legal, de luni până vineri între orele 09-16. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor).

N & C TURISM SRL va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil numai pe www.fonduri-ue, sectiunea “Achizitii publice”/Anunturi prin afisarea raspunsului, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu depaseste, de regula, doua zile lucratoare, dar nu mai tarziu de deschiderea ofertelor, de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu condiţia transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Ofertantii au obligatia de a verifica pe site-ul www.fonduri-ue publicarea eventualelor clarificari.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 08.10.2018, ORA 16:00, la sediul NC TURISM SRL – Municipiul Brasov, România, Str. Bd. Saturn 47, judetul Brasov, cod postal 500440, România
Oferta castigatoare va fi cea cu cele mai multe avantaje, tehnice si financiare, pentru realizarea activitatii proiectului, evaluata in baza factorilor de evaluare menționați în specificatiile tehnice din cadrul documentatiei de atribuire. Se vor evalua si compara conditiile tehnice si financiare ale ofertelor. Ofertantul va depune doar o singura oferta individuala.
Pentru detalii: Dragos Nicolae Tatu – Reprezenant legal Tel: 0745080725, e-mail: secretariat@hotelcubix.ro. Documentatia de atribuire impreuna cu formularele aferente se regasesc atasate in cadrul anuntului pe site ul www.fonduri-ue, sectiunea “Achizitii publice”/Anunturi.