Anunț privind oportunitățile de participare a IMM-urilor în procesul de selecție

2 iul. 2018

ANUNȚ PRIVIND OPORTUNITĂȚILE DE PARTICIPARE A IMM-URILOR ÎN PROCESUL DE SELECȚIE PENTRU A BENEFICIA DE ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN PERSONALIZAT ÎN SCOPUL ELABORĂRII/ REVIZUIRII/ ADAPTĂRII PLANIFICĂRII STRATEGICE PE TERMEN LUNG A AFACERILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROTURISM – TURISM COMPETITIV IN REGIUNEA CENTRU ”
(POCU/227/3/8/117664)

ACTIVITATEA
A.4. SPRIJIN PERSONALIZAT PENTRU 60 DE ÎNTREPRINDERI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ȘI/SAU INTENȚIONEAZĂ SĂ ÎȘI ADAPTEZE ACTIVITATEA ÎN SECTORUL ECONOMIC CU POTENȚIAL COMPETITIV „TURISM ȘI ECOTURISM” ÎN VEDEREA ELABORĂRII/REVIZUIRII/ ADAPTĂRII UNEI PLANIFICĂRI STRATEGICE PE TERMEN LUNG
SUBACTIVITATEA
A.4.1. IDENTIFICAREA, SELECTAREA ȘI MONITORIZAREA A 60 DE ÎNTREPRINDERI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ȘI/SAU INTENȚIONEAZĂ SĂ ÎȘI ADAPTEZE ACTIVITATEA ÎN SECTORUL ECONOMIC CU POTENȚIAL COMPETITIV „TURISM ȘI ECOTURISM” BENEFICIARE ALE ACTIVITĂȚILOR DE SPRIJIN PERSONALIZAT AVÂND CA SCOP ELABORAREA/ REVIZUIREA/ ADAPTAREA UNEI PLANIFICĂRI STRATEGICE PE TERMEN LUNG
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA 1 DE IMPLEMENTARE (04 MAI 2018)
LUNA 10 DE IMPLEMENTARE (04 MARTIE 2019)

Creșterea competiției prin definirea unei viziuni strategice inovatoare de dezvoltare pe termen lung și adaptarea întreprinderilor/ antreprenorilor din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” la schimbare, reprezintă una din țintele majore vizate de analiza/ cercetarea proprie privind nevoile grupului țintă realizată la nivelul regiunii Centru(crearea premiselor de dezvoltare a capacității competitive și de îmbunătățire a activității IMM-urilor din sectorul „Turism și ecoturism” pe piața economică regională), conducând la promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării sustenabile a forței de muncă, favorabilă incluziunii, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială, obiectiv mentionat și în prioritatea nr. 3 din cadrul Strategiei EU 2020.

Punctele slabe identificate la nivelul regiunii Centru(economie regională slab dezvoltată și puțin competitivă, în context național/ european, lipsa investițiilor în cultura inovării în rândul managerilor de întreprinderi, sprijin insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM, un potențial nevalorificat al resurselor umane din regiune, practică profesională deficitară, transferabilitate a competențelor în cunoștințe neformalizată) impun concentrarea asupra acestei zone cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman.

N & C TURISM SRL, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții 8.v. Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare; Obiectivul specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, are plăcerea de a vă invita să participați în etapa de selecție pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat în scopul elaborării/ revizuirii/ adaptării planificării strategice pe termen lung a afacerilor.

Acțiunea se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” și se derulează în cadrul proiectului POCU/227/3/8/117664 cu titulul „PROTURISM – Turism competitiv in Regiunea Centru ”, la nivelul regiunii de dezvoltare Centru.

Scopul acțiunii vizează selecția a 60 de întreprinderi de tip IMM la nivelul regiunii de dezvoltare Centru(respectiv județele Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Covasna, Harghita), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat, având ca scop elaborarea/ revizuirea/ adaptarea unei planificări strategice pe termen lung, inclusiv proiectarea/ dezvoltarea unor mecanisme/ tehnici de anticipare a schimbărilor în sectorul „Turism și ecoturism” înregistrate în urma progresului tehnologic, a evoluției economico-sociale și de inovare.

Potrivit criteriilor minime de selecție a IMM-urilor beneficiare ale activităților de sprijin personalizat, definite în cererea de finanțare a proiectului POCU/227/3/8/117664 cu titulul „PROTURISM – Turism competitiv in Regiunea Centru ”, sunt eligibile:
– întreprinderile existente, funcționale
– întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”
– întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.3.8 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în SNC 2014-2020), respectiv:
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Dosarul pentru participarea în etapa de selecție a întreprinderilor de tip IMM la nivelul regiunii de dezvoltare Centru(respectiv județele Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Covasna, Harghita), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat, cuprinde următoarele documente:
1: Certificat de Înregistrare a întreprinderii (copie după certificatul costatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data selectării) – care demonstrează că întreprinderea își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” în corelare cu domeniile specializare inteligentă „Bioeconomie”, „Energie, mediu și schimbări climatice”, „Sănătate”, respectiv:
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică Copie,
conform cu originalul
2: Actul constitutiv/ document care conferă IMM (antreprenorului) dreptul de a desfășura fapte și acte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență – tip Copie, conform cu originalul
3: Declarația pe proprie răspundere a antreprenorului/ reprezentantului legal al IMM-ului, că își desfășoară sau intenționează să adapteze activitatea principală sau secundară în sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” în corelare cu domeniile specializare inteligentă „Bioeconomie”, „Energie, mediu și schimbări climatice”, „Sănătate” (fiind autorizată pentru cel puțin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat în Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1, respectiv lista codurilor CAEN aferentă direcțiilor de politică industrială menționată în SNC 2014-2020), cu localizarea întreprinderii într-unul din județele regiunii Centru – tip Original
4: Intenția de participare a IMM-ului în procesul de selecție a întreprinderilor de tip IMM la nivelul regiunii de dezvoltare Centru(respectiv județele Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Covasna, Harghita), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat în cadrul proiectului „PROTURISM – Turism competitiv in Regiunea Centru ” – top Original, semnată de antreprenorul/ reprezentantul legal al IMM-ului.

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului veţi avea o contribuţie importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului IMM pe plan regional.

Informaţii suplimentare privind condițiile și detaliile desfăşurării etapei de selecție a IMM-urilor din sectorul „Turism și ecoturism”, pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat în scopul elaborării/ revizuirii/ adaptării planificării strategice pe termen lung a afacerilor, la nivelul regiunii de dezvoltare Centru, puteţi obține la adresa de e-mail: proiect@proturism.eu.