Prezentare

PREZENTARE PROIECT

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: Nr. 3 – Locuri de muncă pentru toţi
Prioritatea de investiții: 8.v/Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor la schimbare
Beneficiar: S.C. N&C TURISM S.R.L.
Titlul proiectului: „PROTURISM – Turism competitiv în Regiunea Centru”
Contract de finanțare Nr. POCU/227/3/8/117664
Cod SMIS 2014+: 117664
Nr. înregistrare OIRPOSDRU Regiunea CENTRU: 3392/03.05.2018

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI – dezvoltarea performanțelor profesionale și îmbunătățirea competențelor pentru 510 persoane având calitatea de manageri/antreprenori și angajați în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare și alte activități, cursuri, modele, practici relevante inovatoare și durabile, orientate pe creșterea mobilității, a șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica sectorului economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” în Regiunea Centru.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI vin să asigure premisele atingerii obiectivului general stabilit și vizează:

• OS1_Creșterea gradului de conștientizare a 500 de angajatori din sectorul economic „Turism și ecoturism”, privind inițiativele eficiente, durabile și sustenabile orientate spre dezvoltarea resurselor umane și a competitivității economice, îmbunătățirea competențelor din domeniul managementului strategic, implementarea instrumentelor/metodelor/practicilor/standardelor competitive de management al resurselor umane la nivelul regiunii Centru, precum și creșterea responsabilității sociale privind ocuparea;

• OS2_Îmbunătățirea performanțelor profesionale, creșterea gradului de adaptabilitate a activității la dinamica economică și mecanismele progresului tehnologic din sectorul cu potențial de specializare inteligentă Turism și ecoturism și crearea premiselor de dezvoltare pentru 250 manageri și 140 antreprenori din regiunea Centru;

• OS3_Îmbunătățirea abilitaților profesionale, creșterea eficienței, mobilității și dezvoltării competitive a 120 angajați din departamentele de resurse umane, în întreprinderi care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Centru.

• OS4_Dezvoltarea performanță și creșterea sustenabilității a 60 de întreprinderi care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectorul economic cu potențial competitiv Turism și ecoturism, respectiv generarea unui management performant și consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional;

• OS5_Îmbunătățirea inserției socio-profesionale, sprijinirea mobilității, promovarea egalității de șanse, combaterea descriminării, depășirea barierelor de ordin moral și etnic și accentuarea imaginii sociale a femeilor (minim 5% din grupul țintă vizat) și a persoanelor cu vârsta peste 65 ani (minim 2% din grupul țintă vizat) prin asigurarea accesului egal la pachetul de activități furnizat la nivelul regiunii Centru (județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu);

• OS6_Implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor și îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității TIC.

LOCATII DE IMPLEMENTARE